Historia

Myśl spółdzielcza nurtowała społeczeństwo już na przełomie XIX i XX wieku. Wynikiem tego było wykrystalizowanie się form gospodarki spółdzielczej w postaci Banków Ludowych i Spółdzielni Rolniczo-Handlowych. Pierwszą Spółdzielnię Rolnik, jako swoistego rodzaju eksperyment, założył w Mogilnie w 1900 r. ks. Piotr Wawrzyniak. Zajmowała się ona zaopatrywaniem rolników w nawozy sztuczne, nasiona i paszę oraz ułatwiała zbyt zboża.

Pierwsza siedziba firmy, ul. 700-lecia25 (dawna Kościelna)

Powodzenie Rolnika z Mogilna stało się zachętą do tworzenia następnych tego typu spółek. Efektem czego było utworzenie w 1905 r. Spółdzielni Rolnik w Żninie, która działała i rozwijała się aż do wybuchu II wojny światowej. Działalność Społdzielni wznowiona została w czerwcu 1945r., kiedy to grupa trzynastu założycieli podpisując statut, przejęła przedsiębiorstwo pod nazwą Dom zbożowy. W budynku dzierżawionym od Pana Kopczyńskiego, nowo utworzona Spółdzielnia o nazwie GS Żnin-Wschód, prowadziła skup zboża, żywca, jaj oraz sprzedaż nawozów, pasz i węgla. Posiadała również kilka sklepów w okolicznych miejscowościach. W tym samym okresie powstała również Spółdzielnia Żnin-Zachód z siedzibą przy ulicy Kościelnej, posiadająca sklepy oraz ośrodki maszynowe w Słębowie i Bekanówce. W 1950 r. doszło do połączenia GS Żnin-Zachód z GS Żarczyn i utworzenia filii w Dziewierzewie. W 1973r. w wyniku połączenia dwóch istniejących w Żninie społdzielni powstała Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska zajmująca się handlem detalicznym, skupem zbóż, złomu, wełny i żywca oraz sprzedażą węgla i artykułów masowych, mająca w posiadaniu piekarnię, ciastkarnię, masarnię, rzeźnię, wytwórnię wód gazowanych i mieszalnię pasz.

Obecnie funkcjonująca nazwa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik w Żninie została przyjęta 15.06.1990r. W tym też okresie nastąpiło zderzenie z gospodarką rynkową, które doprowadziło do ograniczenia rynków zbytu Spółdzielni i utraty jej dominującej roli w obsłudze rolnictwa. Trwało to do roku 1998. Wówczas, po zmianie składu Rady Nadzorczej rozpoczął się proces głębokiej restrukturyzacji firmy. Nieudana próba przywrócenia dominującej roli Spółdzielni w zakresie obsługi rolnictwa, zakończyła się w roku 2001 likwidacją działu obrotu rolnego i sprzedażą zbędnego majątku. Uzyskane ze sprzedaży środki zostały zainwestowane w rozwój kierunków strategicznych dla rozwoju Spółdzielni.